• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Hàm bỏ dấu tiếng việt


<?php
function bodautv($str) {
        if (!$str)
            return false;
        $str = str_replace(array(',', '<', '>', '&', '{', '}', "[", "]", '*', '?', '/', '+', '@', '%', '"'), array(' '), $str);
        $str = str_replace(array(',', '<', '>', '&', '{', '}', "[", "]", '*', '?', '/', '+', '@', '%', '"'), array(' '), $str);
        $str = str_replace(array("'"), array(' '), $str);
        while (strpos($str, "  ") > 0) {
            $str = str_replace("  ", " ", $str);
        }
        $unicode = array(
            'a' => 'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
            'A' => 'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Ặ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
            'd' => 'đ',
            'D' => 'Đ',
            'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
            'E' => 'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
            'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
            'I' => 'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
            'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
            'O' => 'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
            'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
            'U' => 'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
            'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
            'Y' => 'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ'
        );
        foreach ($unicode as $khongdau => $codau) {
            $str = preg_replace("/($codau)/i", $khongdau, $str);
        }
        $str = strtolower($str);
        $str = trim($str);
        $str = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9 ]/', '', $str);
        $str = str_replace("  ", " ", $str);
        $str = str_replace(" ", "-", $str);
        return $str;
    }

?>


Bài Liên Quan


Phân trang trong PHP

Phân trang trong PHP

Phân trang trong PHP

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất