• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Phân trang trong PHP


Phân trang là điều khiển đường dẫn.

function PhanTrang($TongTrang = 3, $TrangHienTai = 1, $DuongDan = '[i]') {
        $PhanTrang = ' <ul class="pagination">';

        $tu = $TrangHienTai - 4;
        $den = $TrangHienTai + 4;
        $tu = $tu <= 0 ? 1 : $tu;
        if ($tu > 1) {
            $DuongDan1 = str_replace("[i]", 1, $DuongDan);
            $PhanTrang .= '<li><a href="' . $DuongDan1 . '"><<</a></li>';
        }
        if ($tu > 1) {
            $DuongDan1 = str_replace("[i]", $TrangHienTai - 1, $DuongDan);
            $PhanTrang .= '<li><a href="' . $DuongDan1 . '"><</a></li>';
        }

        $den = $den >= $TongTrang ? $TongTrang : $den;
        for ($i = $tu; $i <= $den; $i++) {
            $DuongDan1 = str_replace("[i]", $i, $DuongDan);
            if ($i == $TrangHienTai)
                $PhanTrang .= '<li class="active" ><a href="' . $DuongDan1 . '">' . $i . '</a></li>';
            else
                $PhanTrang .= '<li><a href="' . $DuongDan1 . '">' . $i . '</a></li>';
        }

        if ($den < $TongTrang) {
            $DuongDan1 = str_replace("[i]", $TrangHienTai + 1, $DuongDan);
            $PhanTrang .= '<li><a href="' . $DuongDan1 . '">></a></li>';
        }
        if ($den < $TongTrang) {
            $DuongDan1 = str_replace("[i]", $TongTrang, $DuongDan);
            $PhanTrang .= '<li><a href="' . $DuongDan1 . '">>></a></li>';
        }

        $PhanTrang .= '</ul>';
        return $PhanTrang;
    }


Bài Liên Quan


Hàm bỏ dấu tiếng việt

Hàm bỏ dấu tiếng việt

Hàm bỏ dấu tiếng việt

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất