• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

HTML Căn bản


Ví dụ cơ bản

Bước 1: tạo file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

Bước 2: mở file index.html với trình duyệt

Các yếu tố HTML

Một phần tử HTML thường bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn ở giữa:

<tagname>Content goes here...</tagname>

Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc. ví dụ

<p>My first paragraph.</p>

 

Các phần tử HTML lồng nhau

Các phần tử có thể lồng nhau vd như sau:

<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

các thẻ lằm trong gọi là con của thẻ chứa nó.  <h1> là con của thẻ <body>

thẻ h1 phải kết thúc rồi thẻ body mới có thể kết thúc.

Thuộc tính của html

  • Tất cả các yếu tố HTML có thể có các thuộc tính
  • Các thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một yếu tố
  • Các thuộc tính luôn được chỉ định trong thẻ bắt đầu
  • Các thuộc tính thường có các cặp tên / giá trị như: name = "value"

HTML Comment Tags

Thẻ nhận xét được sử dụng để chèn nhận xét trong mã nguồn HTML.

Cú pháp như sau:
<!-- comment viết o đây. Nội dung không thể hiển thị -->

Thẻ hình ảnh

cú pháp :

được định nghĩa là thẻ img , Thẻ này không chứa nội dung vậy thẻ này chỉ có thẻ mở không có thẻ đóng. Chỉ có thuộc tinh của thẻ.

<img src="url" alt="" title="">

Thuộc tính src chứa đường dẫn đến hình ảnh. Có thể là đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối.
Thuộc tính alt là mô tả của hình ảnh
Thuộc tính title là phần hiển thị khi đưa chuột vào.

Size của hình ảnh

Size hình ảnh được quy định trong thuộc tính CSS là heightwidth

có thể viết như sau:

Cách 1:

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">

Cách 2:
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

 

Ví dụ:

Bước 1 : tạo file img.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img { 
  width: 100%; 

}

</style>
</head>
<body>

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>

Bước 2: chạy file img.html bằng trình duyệt.

Thẻ Table

Một bảng HTML được xác định bằng thẻ <table>.

Mỗi hàng trong bảng được xác định bằng thẻ <tr>. Tiêu đề bảng được xác định bằng thẻ <th>. Theo mặc định, các tiêu đề bảng được in đậm và chính giữa. Dữ liệu bảng / ô được xác định bằng thẻ <td>.

Ví dụ:

Tạo file table.html với nội dung sau:

 

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name:</th>
    <td>Bill Gates</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Telephone:</th>
    <td>55577854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>

Chạy file table.html

Thẻ danh sách

Tên thẻ Mô tả
<ul> Xác định danh sách không có thứ tự
<ol> Xác định danh sách theo thứ tự
<li> Xác định một mục danh sách
<dl> Xác định danh sách mô tả
<dt> Xác định một thuật ngữ trong danh sách mô tả
<dd> Mô tả thuật ngữ trong danh sách mô tả

 

Hiển thỉ của các thẻ trong HTML

Mỗi phần tử HTML có một giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các thành phần là block hoặc inline.

Block là Một phần tử cấp khối luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (kéo dài sang bên trái và bên phải hết mức có thể). các thẻ này dùng xậy dựng layout của trang.

inline là Một phần tử không bắt đầu trên một dòng mới và chỉ chiếm chiều rộng bằng nội dung nó chứa. phần các thẻ này dùng định dạng nội dung của trang

 

Thuộc tính class trong HTML

Thuộc tính này giúp lập trình viên có thể gom nhóm các css với các phần tử có cùng class. Một phần tử có thể có nhiều class

Thuộc tính id trong HTML 

Thuộc tính id cho phép lập trình viên đinh danh cho phần tử này là phần tử duy nhất trong trang. trong một trang thì chỉ tồn tại duy nhất một id. có thể viết nhiều id có cung tên nhưng không thể điều khiển các id có cùng tên. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài Liên Quan


HTML là gì?

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web | HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.

Thẻ liên kết trong html

Thẻ liên kết trong html

 Liên kết được tìm thấy trong gần như tất cả các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp theo cách của họ từ trang này sang trang khác.

Thẻ meta và ý nghĩa

Thẻ meta và ý nghĩa

Các thành phần của thẻ meta thường được sử dụng để chỉ định mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu, sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu khác.Nó có thể được các trình duyệt sử dụng để biết dữ liệu đó là gì (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) hoặc các dịch vụ web khác.  

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất