• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Cấu hình javascript trên html


Cấu hình javascript trên html.

Trong bài viết này mình sẽ nói về việc sử dụng các plugin khi bạn phải làm di làm lại nhiều lần. ta sẽ cấu hình trên html để đỡ tốn công viếc javascript.

  1. Sử dung jquery UI

Bước 1: tải thư viện jquery ui theo đường dẫn sau:

https://jqueryui.com/download/

Trang tài liệu của thư viện.

https://jqueryui.com/development/

  1. Sử dụng vài thư cái cơ bản trước.

Datepicker:

Viết code như sau:

 

Sau đó chạy thử:

 

 

Mọi thứ đều tốt cho đến khi bạn cần datepicker này ở nhiều chỗ hơn.

Ví dụ 2: ta sẽ tạo ra 4 datepicker.

 

Vậy khi thêm datepicker ta cần thêm code cho javascript

Tôi sẽ sửa lại code như sau:

 

Tôi sẽ thêm class datepicker vào thẻ input.
Tôi sẽ lấy tất cả các thẻ có class datepicker thêm phần datepicker.
 

Phần config cho từng datepicker thì sao?

          Vậy ta cần biết config của datepicker như nào.

                   Cấu hình như sau:

 

          Các thuộc tính sẽ được tạo thành một đối tượng theo dạng JSON.

Vậy ta nên đệ cấu hình này ở đâu?

          + Nếu để trong code javascript thì mỗi cái datepicker ta phải viết code riêng  -> cái này không cần nói.   

          + Nếu để trong html thì ta phải viết như thế nào?

Ta viết như sau:

 

Ta sẽ dụng các thuộc tính có tiền tố data để lưu cấu hình.

Trong phần html ta chỉnh sửa thêm thuộc tinh có data-

 

Trong ví dụ trên ta có dung dateFormat = “dd-nn-yyy”

 

 

Tương tự với các thuộc tính khác ta làm như sau:

 

Khi chạy ta sẽ có kết quả như sau:

 

 


Bài Liên Quan


Giới Thiệu JavaScript

Giới Thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách được gõ lỏng lẻo thực thi trong trình duyệt của người dùng. JavaScript tương tác với các phần tử html (phần tử DOM) để tạo giao diện người dùng web tương tác.

Javascript Căn Bản

Javascript Căn Bản

Bất kỳ loại tập lệnh phía máy khách nào cũng có thể được viết bên trong thẻ <script> bằng html. Thẻ script xác định một khối mã script trong trang html. Nó cũng tải một tập tin script với thuộc tính src.

Object

Object

Object is a non-primitive data type in JavaScript. It is like any other variable, the only difference is that an object holds multiple values in terms of properties and methods. Properties can hold values of primitive data types and methods are functions.

Ajax trong lập trình web

Ajax trong lập trình web

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - là một khái niệm được giới thiệu và sử dụng đầu tiền vào tháng 2 năm 2005. Ajax là thứ thâm ảo với các lập trình viên mới, với những nhà tuyển dụng nó là thứ gì đó cao siêu đánh giá khả năng của lập trình viên, với maketing cho các khóa hoc nó được đưa lên một tầm cao mới là "võ công thượng thừa"  mà một lập trình viên phải đạt được, không ít người nhầm lẫn AJAX là ngôn ngữ lập trình, hầu như khi nhắc đến ajax là lại nghĩ ngay đến jquery.

Vô hiệu hóa chuột phải và không cho người dùng chọn văn bản

Vô hiệu hóa chuột phải và không cho người dùng chọn văn bản

Trong một số trường hợp bạn không muốn cho người dùng trang web sử dụng chuột phải, và không cho chọn thành phần trang bạn có thể làm....

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất