• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Vô hiệu hóa chuột phải và không cho người dùng chọn văn bản


Trong một số trường hợp bạn không muốn cho người dùng trang web sử dụng chuột phải, và không cho chọn thành phần trang bạn có thể làm như sau:
Vô hiệu hóa chuột phải: 

Chuột phải của sẽ lăng nghe sự kiện  contextmenu vậy ta sẽ cho sự kiện đó thành sự kiện mặc định không làm gì cả.

document.addEventListener('contextmenu', event => event.preventDefault());

Vô hiệu hóa chọn văn bản trong web: 

Css3 cho phép ngăn người dùng không được chọn văn bản trong web bằng thuộc tính:  user-select . vậy ta chỉ cần viết doạn CSS như sau:

body{
                -webkit-user-select:none !important;
                -khtml-user-select:none !important;
                -moz-user-select:none !important;
                -ms-user-select:none !important;
                user-select:none !important; 
            }

Chèn hai đoạn code trên vào website của bạn thế là xong việc.


Bài Liên Quan


Giới Thiệu JavaScript

Giới Thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách được gõ lỏng lẻo thực thi trong trình duyệt của người dùng. JavaScript tương tác với các phần tử html (phần tử DOM) để tạo giao diện người dùng web tương tác.

Javascript Căn Bản

Javascript Căn Bản

Bất kỳ loại tập lệnh phía máy khách nào cũng có thể được viết bên trong thẻ <script> bằng html. Thẻ script xác định một khối mã script trong trang html. Nó cũng tải một tập tin script với thuộc tính src.

Object

Object

Object is a non-primitive data type in JavaScript. It is like any other variable, the only difference is that an object holds multiple values in terms of properties and methods. Properties can hold values of primitive data types and methods are functions.

Ajax trong lập trình web

Ajax trong lập trình web

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - là một khái niệm được giới thiệu và sử dụng đầu tiền vào tháng 2 năm 2005. Ajax là thứ thâm ảo với các lập trình viên mới, với những nhà tuyển dụng nó là thứ gì đó cao siêu đánh giá khả năng của lập trình viên, với maketing cho các khóa hoc nó được đưa lên một tầm cao mới là "võ công thượng thừa"  mà một lập trình viên phải đạt được, không ít người nhầm lẫn AJAX là ngôn ngữ lập trình, hầu như khi nhắc đến ajax là lại nghĩ ngay đến jquery.

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất