• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Kiến Thức Căn Bản Về Lập Trình


Phím tắt trong Visual Studio Code

Phím tắt trong Visual Studio Code

  • 12-07-2020
  • 0

Bạn đang sử dụng Visual Studio Code để lập trình nhưng tốc độ chậm? Thao tác hơi thủ công? Bạn đang tìm kiếm các Phím tắt trong Visual Studio Code để học thao tác nhanh hơn?

Chi Tiết

Lập trình hướng đối tượng dành cho người mới bắt đầu

Lập trình hướng đối tượng dành cho người mới bắt đầu

  • 26-12-2019
  • 0

Lập trình hướng đối tượng dành cho người mới bắt đầu

Chi Tiết

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Lập trình hướng đối tượng là gì?

  • 30-05-2019
  • 0

Lập trình hướng đối tượng (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP) là một mẫu hình lập trình dựa trên khái niệm "công nghệ đối tượng", mà trong đó, đối tượng chứa đựng các dữ liệu, trên các trường, thường được gọi là các thuộc tính; và mã nguồn, được tổ chức thành các phương thức. Phương thức giúp cho đối tượng có thể truy xuất và hiệu chỉnh các trường dữ liệu của đối tượng khác, mà đối tượng hiện tại có tương tác (đối tượng được hỗ trợ các phương thức "this" hoặc "self").

Chi Tiết

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất