• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Cấu Trúc Lặp trong lập trình nói Chung và C# nói riêng


Cấu trúc lặp là 1 cấu trúc quan trọng trong lập trình. với các ngôn ngữ khác nhau sẽ có cách thể hiện khách nhau. công dụng là làm đi làm lai một việc theo điều kiện xác định.

tất cả các lệnh lặp có ít nhất 2 thứ: 

  1. điều kiện lặp
  2. điều kiện suy biến

tùy vào cách cầu hình mà mỗi lệnh lặp sẽ có thêm tham số hoặc không thêm tham số.

Trong C# có các lệnh lặp sau:

  • Cấu trúc do…while
  • Cấu trúc while
  • Cấu trúc for
  • Cấu trúc foreach

Cấu trúc do…while

Cú pháp: 
do {  
statement; 
   }while(expression);
Ý nghĩa:
B1:Statement được thực hiện 
B2:Expression được định trị. 
Nếu expression là true thì quay lại bước 1 
Nếu expression là false thì thoát khỏi vòng lặp. 

 

 


Bài Liên Quan


Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

C# (đọc là Cee Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho .Net platform. Xuất hiện phiên bản đầu tiên năm 2002. C# trải qua các phiên bản 1.0, 2.0, 3.0, và nay là 4.0

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Để học một ngôn ngữ lập trình, tốt nhất bạn hãy bắt đầu từ chương trình “Hello World”

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Biến là khái niệm rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình. Nó thực chất là một vùng nhớ (trong bộ nhớ sơ cấp – RAM) được đặt tên, dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi biến có một kiểu dữ liệu xác định.

Từ khóa var trong C#

Từ khóa var trong C#

Mục đích: để khai báo biến (trong phạm vi hàm, phương thức)

Struct Trong C#

Struct Trong C#

Struct  là kiểu dữ liệu kiểu giá trị. Nó giúp bạn tạo một biến duy nhất chứa dữ liệu liên quan của các loại dữ liệu khác nhau.

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất