• 0366 997 840
 • namdong92@gmail.com

Struct Trong C#


Giới thiệu

Struct  là kiểu dữ liệu kiểu giá trị. Nó giúp bạn tạo một biến duy nhất chứa dữ liệu liên quan của các loại dữ liệu khác nhau.

VD: để quản lý sản phẩm thì ta phải quản lý các thông tin sau:

Tên sản phẩm : Name

Giá sản phẩm : Price

Mã sản phẩm : ID

Số Lượng : Number

Các thông tin trên cùng mô tả sản phẩm bất kỳ.

Ta có thể dùng 4 biến để lưu trữ các thông tin trên. Nhưng để quản lý các biến này khá vất vả. Ta có thể tao một struct để lưu tất cả các thông tin trên để dễ quản lý.

Tính năng của Struct trong C#

 • Các cấu trúc có thể có các phương thức, các trường, các bộ chỉ mục, các thuộc tính, các phương thức toán tử và các sự kiện.
 • Các cấu trúc có thể có các hàm tạo đã định nghĩa, chứ không phải các hàm hủy. Tuy nhiên, bạn không thể định nghĩa một hàm tạo mặc định cho một cấu trúc. Hàm khởi tạo mặc định được tự động xác định và không thể thay đổi.
 • Không giống như các lớp, cấu trúc không thể kế thừa các cấu trúc hoặc các lớp khác.
 • Các cấu trúc không thể được sử dụng làm cơ sở cho các cấu trúc hoặc các lớp khác.
 • Thành viên cấu trúc không thể được chỉ định là trừu tượng, ảo hoặc được bảo vệ.
 • Khi bạn tạo một đối tượng struct sử dụng toán tử New, nó được tạo và hàm tạo thích hợp được gọi. Không giống như các lớp, các cấu trúc có thể được khởi tạo mà không sử dụng toán tử New.
 • Nếu toán tử New không được sử dụng, các trường vẫn chưa được gán và đối tượng không thể được sử dụng cho đến khi tất cả các trường được khởi tạo.
   

So sách Class and Struct

Các lớp và cấu trúc có những khác biệt cơ bản sau đây

 • các lớp là các kiểu tham chiếu và các cấu trúc là các kiểu giá trị.
 • cấu trúc không hỗ trợ thừa kế
 • cấu trúc không thể có hàm tạo mặc định

Triển khai Struct sản phẩm

Để khai báo Struct ta dùng từ khóa Struct

Các dùng 


Bài Liên Quan


Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

C# (đọc là Cee Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho .Net platform. Xuất hiện phiên bản đầu tiên năm 2002. C# trải qua các phiên bản 1.0, 2.0, 3.0, và nay là 4.0

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Để học một ngôn ngữ lập trình, tốt nhất bạn hãy bắt đầu từ chương trình “Hello World”

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Biến là khái niệm rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình. Nó thực chất là một vùng nhớ (trong bộ nhớ sơ cấp – RAM) được đặt tên, dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi biến có một kiểu dữ liệu xác định.

Từ khóa var trong C#

Từ khóa var trong C#

Mục đích: để khai báo biến (trong phạm vi hàm, phương thức)

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất