• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Vòng lặp for trong C#


* Cú pháp:

for(Biểu thức khởi tạo;Biểu thức lặp;Điều kiện suy biến) {

// Code

}

Sơ đồ khối:

Ví dụ 1: Tính tổng S = 1 + 2 + ... + n

Ví dụ 2: Tính tổng các phần tử dương trong mảng a.

Ví dụ 3: Bài toán tương tự Ví dụ 2 nhưng chúng ta sẽ xử lý bằng cách sử dụng break và continue.

Ví dụ 4: Tính tổng S = 1! + 2! + ... + k!

Cách 1: Sử dụng for lồng nhau

Cách 2: Cải tiến cách 1

Nhận xét rằng tại bước lặp thứ i ở cách 1 chúng ta đã tính lại i giai thừa bằng cách nhân từ 1 đến i. Tuy nhiên, trước đó, tại bước i-1 chúng ta đã tính i-1 giai thừa rồi. Do vậy có thể tính i giai thừa ngay bằng lệnh:

giaiThua = giaiThua * i;

Như ở trong chương trình sau: 

* Chú ý:

  • Có thể sử dụng break và continue trong for (xem ví dụ 3)
  • Các câu lệnh for có thể lồng nhau nhiều cấp.

Ví dụ 5:

sắp xếp mảng

 


Bài Liên Quan


Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

C# (đọc là Cee Sharp) là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế cho .Net platform. Xuất hiện phiên bản đầu tiên năm 2002. C# trải qua các phiên bản 1.0, 2.0, 3.0, và nay là 4.0

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Các khái liệm căn bản và cấu trúc chương trình

Để học một ngôn ngữ lập trình, tốt nhất bạn hãy bắt đầu từ chương trình “Hello World”

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Các khái liệm căn bản Biến (variable)

Biến là khái niệm rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình. Nó thực chất là một vùng nhớ (trong bộ nhớ sơ cấp – RAM) được đặt tên, dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi biến có một kiểu dữ liệu xác định.

Từ khóa var trong C#

Từ khóa var trong C#

Mục đích: để khai báo biến (trong phạm vi hàm, phương thức)

Struct Trong C#

Struct Trong C#

Struct  là kiểu dữ liệu kiểu giá trị. Nó giúp bạn tạo một biến duy nhất chứa dữ liệu liên quan của các loại dữ liệu khác nhau.

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất