• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

MongoDB C# Filter


var filters = Builders.Filter.Empty;

var start = DateTime.Today;

var end = DateTime.Today.AddHours(24);

filters &= Builders.Filter.Gte(x => x.CreateDate, start);

filters &= Builders.Filter.Lt(x => x.CreateDate, end);


Bài Liên Quan


Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất