• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Câu hỏi gà có trước hay trứng có trước? với lập trình nói chung và php nói riêng


Việc lập trình nhiều năm, xem việc lập trình như mô phỏng cuộc sống trả lời cho câu hỏi chưa tìm được lời đáp trong suốt hàng ngàn năm qua.

Con gà có trước quả trứng hay quả trứng sinh ra trước con gà? Suốt nhiều thế kỷ qua, câu hỏi này vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà triết học cũng như các nhà khoa học trên toàn thế giới.Tuy nhiên, dựa vào lập trình chúng ta sẽ chứng minh việc quản trứng hay con gà có trước.

bài toán chứng minh quả trứng hay con gà có trước.

function conga(&$conga,$trung){

$trung = "con gà";

$conga = $trung;

 

}

$khunglong = "khủng long";

$trungkhunglong = "Trứng khủng long";

conga($khunglong,$trungkhunglong);

echo $khunglong;

echo $trungkhunglong

?>

kết quả $khunglong  = 'con gà'. 

$trungkhunglong = 'trứng khủng long';

vậy con gà có trước quả trứng khi con $khunglong chuyển thành con gà.

kết luận: việc truyền tham trị cho function sẽ biến đổi biến đó khi chạy funtion còn truyền tham số thì không thay đổi giá trị của biến

 

 


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất