• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Mối Quan hệ giữa kế thừa trong PHP và gom nhóm các chức năng


+ Kế thừa là gì? 

+ làm cách nào để gom nhóm các chức năng.

Kế Thừa là nhận những cái gì có từ class cha được public.

+ Cách gom nhóm các chức năng. 
cụ thể chức năng admintrastor.


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất