• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP array_map()]function array_map()


Hàm array_map() sẽ lặp tất cả các phần tử của mảng và truyền vào hàm callback định nghĩa trước đó của người dùng. Hàm callback sẽ coi các phần từ của mảng như là những tham số và nó sẽ lặp lại cho đến khi tất cả các phần tử của mảng đã được truyền vào.

Cú pháp


Cú pháparray_map($func, $arr1, $arr2 ...);

Trong đó:

  • $func là hàm do người dùng định nghĩa sẽ nhận các phần tử truyền vào là các phần tử của $arr1$arr2...
  • $arr1, $arr2... là các tham số chuyền vào $func.

Ví dụ

<?php
function myfunction($v)
{
if ($v==="Dog")
  {
  return "Fido";
  }
return $v;
}

$a=array("Horse","Dog","Cat");
print_r(array_map("myfunction",$a));
?>


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất