• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] Các biến PHP 5


Cú pháp PHP

<?php

echo "Hello work";

?>

Biết trong PHP 5

Các biến là "các thùng chứa" để lưu trữ thông tin của phần mềm trong RAM để sửa dụng.

Tạo (Khai báo) Biến PHP

Trong PHP, một biến bắt đầu bằng dấu $, theo sau là tên của biến: (chỉ cần có tiền là có thể làm tất cả).

<?php
   $txt = "Hello world!";
   $x = 5;
   $y = 10.5;
?>

Sau khi thực hiện các câu lệnh trên, biến $txt sẽ giữ giá trị Hello world!, Biến $x sẽ giữ giá trị 5 và biến $y sẽ giữ giá trị 10.5.

Câu lện echo và print

hai câu lệnh để khá giống nhau. Cả hai đều được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình.

ví dụ:

<?php
$txt1 = "NGuyenvando.net";
$txt2 = "PHP căn bản";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>

Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ

  • String
  • Integer
  • Float (floating point numbers - also called double)
  • Boolean
  • Array
  • Object
  • NULL
  • Resource

 

 


Bài Liên Quan


[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất