• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[php] Các hàm thời gian thường dùng


 

1. time

Trả về timestamp của thời điểm hiện hành.

echo time();

2. checkdate

echo (checkdate(13,17,2010)==true)? "Hợp lệ":"không hợp lệ";

3. date

Cú pháp  : date ( string $format [, int $timestamp ] )

Now:  <?php echo date("d/m/Y H:i:s");?> <br />

Thứ trong tuần: <?php echo date("w");?> <br />

Tên thứ trong tuần: <?php echo date("D") ;?> <br />

Tên thứ trong tuần: <?php echo date("l");?> <br />

Tên tháng: <?php echo date("M") ;?> <br />

Tên tháng:<?php echo date("F");?> <br />

Ngày trong năm: <?php echo date("z");?> <br />

Bảng quy định cho format:

format

Description

Example

Day

 

 

d

Ngày trong tháng, có 0 với các ngày 1 đến 10

01 to 31

D

Tên thứ trong tuần (tên ngắn)

Mon through Sun

j

Ngày trong tháng, không có 0 với các ngày 1 đến 10

1 to 31

l

Tên thứ trong tuần (tên dài)

Sunday through Saturday

N

Số thứ tự của ngày trong tuần.

1 (for Monday) through 7 (for Sunday)

w

Số thứ tự của ngày trong tuần

0 (for Sunday) through 6 (for Saturday)

z

Ngày trong năm

0 through 365

Week

 

 

W

Tuần trong năm

Example: 42 (the 42nd week in the year)

Month

 

 

F

Tên đầy đủ của tháng

January through December

m

Số thứ tự của tháng

01 through 12

M

Tên ngắn của tháng

Jan through Dec

n

Số thứ tự của tháng

1 through 12

t

Số ngày trong 1 tháng

28 through 31

Year

 

 

Y

Năm có 4 ký số

Examples: 1999 or 2003

y

Năm có 2 ký số

Examples: 99 or 03

Time

 

 

a

Ký hiệu buổi sang, buổi chiều, chữ thường

am or pm

A

Ký hiệu buổi sang, buổi chiều, chữ hoa

AM or PM

g

Giờ theo kiểu 12 giờ, without leading zeros

1 through 12

G

Giờ theo kiểu 24 giờ,  without leading zeros

0 through 23

h

Giờ theo kiểu 12 giờ, leading zeros

01 through 12

H

Giờ theo kiểu 24 giờ, leading zeros

00 through 23

i

Phút, leading zeros

00 to 59

s

Giây, with leading zeros

00 through 59

u

Microseconds (từ PHP 5.2.2)

Example: 654321

4. strtotime

Cú pháp : strtotime ( string $time [, int $now ] )

Now: <?= strtotime("now");?> <br />

+1 day: <?= date("d/m/Y H:i:s", strtotime("+1 day") );?> <br/>

+1 week: <?= date("d/m/Y H:i:s", strtotime("+1 week") );?> <br/>

next Thursday: <?= date("d/m/Y", strtotime("next Thursday") )?> <br>

last Monday: <?= date("d/m/Y", strtotime("last Monday") )?> <br />

10 September 2000: <?=date("d/m/Y",strtotime("15 July 1990") )?><br/>


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất