• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] Các hàm thường dùng xử lý chuỗi trong PHP1. strlen - Đếm số ký tự

$str = 'abcdef';

echo strlen($str);

2. strpos -Tìm vị trí chuỗi con trong chuỗi mẹ

$mystring = 'abc';
$findme   = 'a';
$pos = strpos($mystring, $findme);
if ($pos === false) {
    echo "String '$findme' was not found in the string '$mystring'";
} else {
    echo "The string '$findme' was found in the string '$mystring'";
    echo " and exists at position $pos";
}

3. str_replace - Tìm và thay thế

$str = "abc_ABC_abc";

echo str_replace("abc","xyz",$str);

4. strip_tags - Xóa các tag html trong chuỗi

$text = '<p> xử lý chuỗi.</p> <?=$aa;?> <a href="#fragment">Xem Thêm</a>';

echo strip_tags($text), "<br/>";

5. strstr - Trích chuỗi con

$email  = 'abc@gmail.com';

$domain = strstr($email, '@');

echo $domain; // @gmail.com

6. substr - Trích chuỗi con

echo substr("abcdef", 0, -1), "<br/>";  // returns "abcde"

echo substr("abcdef", 2, -1), "<br/>";  // returns "cde"

echo substr("abcdef", 4, -4), "<br/>";  // returns ""

echo substr("abcdef", -3, -1) ,"<br/>"; // returns "de"

7. mb_convert_case - Đổi chữ hoa thường

$str = "nguyenvando.net";

echo mb_convert_case($str, MB_CASE_UPPER ,'utf-8'),"<br>";

echo mb_convert_case($str, MB_CASE_LOWER ,'utf-8'),"<br>";

echo mb_convert_case($str, MB_CASE_TITLE ,'utf-8'),"<br>";

8. md5 - Mã hóa MD5

string md5 ( string $str  )

Ví dụ:

echo md5('123456');

9. sha1 - Mã hóa sha1

string sha1 ( string $str)

Ví dụ:

echo sha1('123456');

 


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất