• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] Date/Time Functions


Danh sách functions Mô tả
timezone_open() Hàm timezone_open() sẽ khởi tạo một đối tượng timezone.
timezone_offset_get() Hàm timezone_offset_get() sẽ trả về khoảng thời gian chênh lệch giữa múi giờ hiện truyền vào so với múi giờ số 0 tính bằng giây.
timezone_name_get() Hàm timezone_name_get() sẽ lấy tên của múi giờ từ đối tượng DateTimeZone truyền vào.
timezone_location_get() Hàm timezone_location_get() sẽ lấy thông tin về múi giờ từ đối tượng DateTimeZone được truyền vào.
timezone_abbreviations_list() Hàm timezone_abbreviations_list() sẽ lấy thông tin của tất cả các múi giờ bao gồm dst( Day saving time), múi giờ tính bằng giây( sẽ là múi giờ + dst), tên múi giờ.
time() Hàm time() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại.
strtotime() Hàm strtotime() sẽ phân tích bất kỳ chuỗi thời gian bằng tiếng anh nào thành một số nguyên chính là timestamp của thời gian đó.
strftime() Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào.
mktime() Hàm mktime() sẽ lấy timestamp của thời gian được truyền vào.
microtime() Hàm microtime() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại bao gồm cả microseconds.
localtime() Hàm localtime() sẽ lấy thông tin về thời gian bao gồm giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm... dựa vào timestamp của thời điểm đó.
idate() Hàm idate() sẽ trả về một số nguyên được định dạng theo định dạng cho trước dựa vào timestamp của một thời điểm nào đó.
gmmktime() Hàm gmmktime() sẽ lấy timestamp của một thời điểm nào đó.
gmdate() Hàm gmdate() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo định dạng được truyền vào.
gettimeofday() Hàm gettimeofday() sẽ lấy thời gian hiện tại.
getdate() Hàm getdate() sẽ lấy thông tin về thời gian.
date() Hàm date() sẽ xuất ra một chuỗi thời gian dựa theo định dạng được truyền vào.
date_timezone_set() Hàm date_timezone_set() sẽ thiếp lập timezone cho đối tượng thời gian được truyền vào.
date_timezone_get() Hàm date_timezone_get() sẽ lấy về timezone của đối tượng thời gian được truyền vào.
date_timestamp_set() Hàm date_timestamp_set() sẽ đặt lại thời gian của đối tượng mốc thời gian dựa vào unix timestamp.
date_timestamp_get() Hàm date_timestamp_get() sẽ lấy số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 1 tháng 1 năm 1970 cho đến mốc thời gian của đối tượng.
date_time_set() Hàm date_time_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian đã khởi tạo trước đó.
date_sun_info() Hàm date_sun_info() sẽ lấy thông tin về thời gian mặt trời lặn, mặt trời mọc, thời gian bình minh bắt đầu, kết thúc .v.v. của một vị trí nào đó.
date_sub() Hàm date_sub() sẽ trừ đi một khoảng thời gian nhất định từ đối tượng mốc thời gian truyền vào ban đầu.
date_parse() Hàm date_parse() sẽ lấy thông tin chi tiết của chuỗi thời gian được truyền vào.
date_parse_from_format() Hàm date_parse_from_format() sẽ lấy thông tin của mốc thời gian truyền vào.
date_offset_get() Hàm date_offset_get() sẽ trả về múi giờ tính theo giây dựa theo giờ UTC.
date_modify() Hàm date_modify() sẽ thay đổi mốc thời gian của đối tượng thời gian.
date_isodate_set() ISO 8601
date_interval_format() Hàm date_interval_format() sẽ định dạng một khoảng thời gian theo một định dạng nhất định.
date_interval_create_from_date_string() Hàm date_interval_create_from_date_string() sẽ tạo đối tượng khoảng thời gian (DateInterval) từ một chuỗi liên quan.
date_get_last_errors() Hàm date_get_last_errors() sẽ trả về một mảng các cảnh báo và lỗi trong khi phân tích chuỗi thời gian.
date_format() Hàm date_format() sẽ định dạng một đối tượng thời gian dựa vào định dạng được truyền vào.
date_diff() Hàm date_diff() sẽ so sánh hai đối tượng thời gian với nhau.
date_default_timezone_set() Hàm date_default_timezone_set() sẽ đặt giá trị timezone mặc định cho hệ thống.
date_default_timezone_get() Hàm date_default_timezone_get() sẽ lấy timezone mặc định của hệ thống.
date_date_set() Hàm date_date_set() sẽ đặt lại thời gian cho đối tượng thời gian truyền vào.
date_create() Hàm date_create() sẽ tạo một đối tượng thời gian.
date_create_from_format() Hàm date_create_from_format() sẽ tạo một đối tượng thời gian
date_add() Hàm date_add() sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định vào một đối tượng thời gian nào đó.
checkdate() Hàm checkdate() sẽ kiểm tra ngày, tháng, năm dương lịch truyền vào có hợp lệ hay không.
Danh sách functions Mô tả

Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất