• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] Hàm GUID


Hàm tạo php guid
 
static function guidV4()
    {
        $namespace = rand(11111, 99999);
        $guid = hash("sha256", time() . $namespace);
        $uid = uniqid(time(), true);
        $data = $namespace;
        $data .= $_SERVER['REQUEST_TIME'];
        $data .= $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
        $data .= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $data .= $_SERVER['REMOTE_PORT'];
        $hash = strtoupper(hash('ripemd128', $uid . $guid . md5($data)));
        $guid = substr($hash,  0,  8) . '-' .
            substr($hash,  8,  4) . '-' .
            substr($hash, 12,  4) . '-' .
            substr($hash, 16,  4) . '-' .
            substr($hash, 20, 12);  
        return $guid;
    }

Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất