• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] Hàm thêm số 0 vào số


 Hàm thêm số 0 vào trước
VD: 1 -> 0001
public static function addZeroToNumber($value, $lengh = 4) {
return str_pad($value, $lengh, '0', STR_PAD_LEFT);
}

Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất