• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP] HASH FUNCTIONS


HASH FUNCTIONS

 

Danh sách functionsMô tả
hash_equals()Hàm hash_equals() sẽ so sánh hai chuỗi đã được mã hóa xem chúng có giống nhau hay không
hash_file()Hàm hash_file() sẽ mã hóa nội dung của file được truyền vào theo thuật toán nhất định.
hash_copy()Hàm hash_copy() sẽ sao chép tài nguyên quy định thuật toán mã hóa và lưu vào biến nào đó.
hash_final()Hàm hash_final() sẽ hoàn thành bước cuối cùng trong quá trình mã hóa và nhận về kết quả mã hóa.
hash_update()Hàm hash_update() sẽ tiến hành cập nhật chuỗi cần mã hóa và tài nguyên quy định thuật toán mã hóa từ hàm hash_init() vào quá trình mã hóa.
hash_init()Hàm hash_init() sẽ quy định thuật toán mã hóa.
hash()Hàm hash() sẽ mã hóa truyền vào theo một thuật toán nhất định.
hash_algos()Hàm hash_algos() trả về một mảng bao gồm danh sách các thuật toán mã hóa được hỗ trợ.
md5_file()Chỉ định một file bất kì để chuyển sang một chuỗi được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5(32 bit) , trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu, hàm này khá giống với hàm md5();
sha1()Chuyển một chuỗi sang một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn sha1. Trong php không có hàm nào hỗ trợ chuyển một chuỗi đã được sử dụng sha1() sang chuỗi ban đầu.
md5()Chuyển một chuỗi sang dạng một chuỗi mới đã được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5 (32 bít). Trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu.

Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất