• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP - string]Các hàm sử lý chuỗi trong php


Giống các ngôn ngữ khác PHP của hỗ trợ các hàm sử lý chuỗi

Danh sách functions Mô tả
wordwrap() Hàm wordwrap() sẽ thêm một kí tự hoặc một thẻ nào đó vào chuỗi khi đã đếm đủ số kí tự nhất định.
ucwords() Hàm ucwords() sẽ chuyển tất cả các chữ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ in hoa.
ucfirst() Hàm ucfirst() sẽ chuyển đổi kí tự đầu tiên trong chuỗi thành in hoa nếu kí tự đó là một chữ cái.
trim() Hàm trim() se loại bỏ khoẳng trắng( hoặc bất kì kí tự nào) dư thừa ở đầu và cuối chuỗi.
substr() Hàm substr() sẽ trích xuất một phần của chuỗi
substr_replace() Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó.
substr_count() Hàm substr_count() sẽ đếm số lần xuất hiện của chuỗi con trong một chuỗi nào đó.
substr_compare() Hàm substr_compare() có tác dụng so sánh 1 đoạn của chuỗi này với một chuỗi khác
strtr() Hàm strtr() có tác dụng thay thế tất cả các kí tự, chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn thành kí tự, chuỗi khác.
strtoupper() Hàm strtoupper() dùng để chuyển đổi các kí tự trong chuỗi thành kí tự in hoa.
strtolower() Hàm strtolower() dùng để chuyển đổi các kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường
strtok() Hàm strtok() sẽ nhận diện các dấu hiệu mà người dùng truyền vào.
strspn() hàm strspn() sẽ đếm từ đầu chuỗi nguồn và dừng lại khi gặp kí bất kì kí tự nào không tồn tại trong danh sách truyền vào.
strrpos() Hàm strrpos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường.
strripos() Hàm strripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường
strrev() Hàm strrev() sẽ đảo ngược chuỗi được truyền vào
strrchr() Hàm strrchr() sẽ tìm kiếm vị trí cuối cùng của kí tự xuất hiện trong chuỗi nguồn.
strpos() Hàm strpos() sẽ tìm kiếm vị trí đầu tiên của kí tự hoặc chuỗi con xuất hiện trong chuỗi nguồn
strpbrk() Hàm strpbrk() sẽ tìm kiếm trong chuỗi bất kì kí tự nào được truyền vào.
strncmp() Hàm strncmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường
strnatcmp() Hàm strnatcmp() sẽ so sánh hai chuỗi có phân biệt in hoa in thường
strnatcasecmp() Hàm strnatcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi không phân biệt in hoa in thường dựa vào thứ tự alphanumeric
strlen() Hàm strlen() sẽ lấy chiều dài của chuỗi bao gồm cả các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.
stristr() Hàm stristr() sẽ tìm kiếm vị trí đầu tiên xuất hiện của một kí tự hoặc một chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn mà không phân biệt in hoa in thưởng
stripslashes() Hàm stripslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi.
stripos() Hàm stripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường
stripcslashes() Hàm stripcslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( ) có trong chuỗi
strip_tags() Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi
strcmp() Hàm strcmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường
strstr() Hàm strstr() sẽ tìm kiếm vị trí đầu tiên xuất hiện của một kí tự hoặc một chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn
strchr() Hàm strchr() sẽ tìm kiếm vị trí đầu tiên xuất hiện của một kí tự hoặc một chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn
strcasecmp() Hàm strcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường
str_word_count() Hàm str_word_count() sẽ lấy thông tin về các từ có trong chuỗi
str_split() Hàm str_split() sẽ chuyển một chuỗi thành một mảng
str_shuffle() Hàm str_shuffle() sẽ đảo thứ tự một cách ngẫu nhiên các kí tự trong chuỗi.
str_repeat() Hàm str_repeat() sẽ lặp lại chuỗi truyền vào.
str_pad() Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào đó đến độ dài nhất định.
str_ireplace() Hàm str_ireplace() sẽ thay thế các kí tự trong chuỗi bằng các ký tự khác mà không phân biệt chữ hoa chữ thường.
similar_text() Hàm similar_text() sẽ so sánh hai chuỗi với nhau
rtrim() Hàm rtrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào) dư thừa ở cuối chuỗi
print() Hàm print() sẽ in ra chuỗi được truyền vào
ord() Hàm ord() sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự truyền vào
number_format() Hàm number_format() sẽ định dạng lại số theo hàng nghìn
nl2br() Hàm nl2br() sẽ thêm các thẻ xuống dòng vào trước khi bắt đầu dòng mới trong chuỗi
md5() Hàm md5() sẽ mã hóa một chuỗi. Hàm sẽ trả về một chỗi md5 đã mã hóa.
ltrim() Hàm ltrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào) dư thừa ở đầu chuỗi
lcfirst() Hàm lcfirst() sẽ chuyển chữ cái đầu tiên của chuỗi truyền vào thành chữ thường
join() Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi
implode() Hàm implode() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi
htmlentities() Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies
html_entity_decode() Hàm html_entity_decode() sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự tương ứng.
hex2bin() Hàm hex2bin() sẽ giải mã chuỗi thập lục phân.
get_html_translation_table() Hàm get_html_translation_table() sẽ trả về bảng giải thích các kĩ tự html đặc biệt
explode() Hàm explode() sẽ cắt một chuỗi thành 1 mảng
echo() Hàm echo() sẽ in ra màn hình chuỗi được truyền vào.
get_defined_vars() Hàm get_defined_vars() sẽ trả về một mảng bao gồm tất cả các biến.
floatval() Hàm floatval() trả về giá trị float của biến.
empty() Hàm empty() kiểm tra giá trị biến có rỗng không
boolval() Hàm boolval() sẽ trả về giá trị logic của biến
str_replace() Hàm str_replace() sẽ thay thế tất cả các ký tự trong một chuỗi
crc32() Hàm crc32() trong PHP để sinh ra giá trị kiểm thử có độ dài 32bit của một chuỗi, thông thường đước sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu truyền đi
convert_uudecode() Hàm convert_uudecode() để giải mã chuỗi ký tự được mà hóa bằng convert_uuencode()
convert_uuencode() Hàm Convert_uuencode() để mã hóa một chuỗi các ký tự
chunk_split() Hàm chunk_split() trong PHP để tách chhuỗi thành từng phần nhỏ
chr() Hàm chr() trong PHP là để in ra ký tự trong bảng mã ASCII bằng hệ thập phân
trop() Hàm chop() trong PHP để loại bỏ các ký tự cho trước ra khỏi chuỗi
addslashes() Hàm addslashes() trong PHP để chèn vào chuỗi khi trong chuỗi dấu nháy kép " mà có dấu nháy đơn ' hay trong chuỗi dấu nháy đơn ' có dấu nháy kép "
bin2hex() Hàm bin2hex trong PHP dùng để chuyển đổi từ chuỗi nhị phân sang thập lục phân.
lcfirst() Dùng để chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi sang chữ in thường.
strtoupper() Chuyển các chữ viết thường của chuỗi về dạng chữ in hoa, Nó không hỗ trợ chuyển các ký tự đặc biệt về dạng chữ hoa, vì thế các bạn lưu ý vấn đề này khi sử dụng hàm.

 


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất