• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[PHP ] Variable handling Functions


Danh sách functions Mô tả
var_export() Hàm var_export() dùng để in thông tin của biến truyền vào
var_dump() hàm var_dump() sẽ in ra thông tin của biến gồm kiểu dữ liệu của biến và giá trị.
unset() Hàm unset() sẽ loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào.
strval() Hàm strval() sẽ chuyển đổi giá trị của biến truyền vào thành một chuỗi.
settype() Hàm settype() sẽ định kiểu dữ liêu cho biến được truyền vào
unserialize() Hàm unserialize() sẽ chuyển đổi chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó về chuỗi ban đầu
serialize() Hàm serialize() sẽ mã hóa giá trị biến truyền vào thành một chuỗi đặc biệt
print_r() Hàm print_r() sẽ in biến ra thông tin của biến truyền vào một cách dễ hiểu đối với người sử dụng
isset() Hàm isset() sẽ kiểm tra biến đã được khai báo chưa
is_string() Hàm is_string() kiểm tra xem biến truyền vào có thuộc kiểu chuỗi hay không
is_scalar() Hàm is_scalar() sẽ kiểm tra biến có thuộc 1 trong các kiểu logic, số ngyên, float, chuỗi hay không
is_resource() Hàm is_resource() dùng để kiểm tra biến có phải là tài nguyên hay không
is_real() Hàm is_real() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không
is_object() Hàm is_object() sẽ kiểm tra biến truyền vào có phải là một đối tượng hay không
is_numeric() Hàm is_numeric() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số hoặc chuỗi số hay không
is_null() Hàm is_null() sẽ kiểm tra giá trị của biến có rỗng không
is_integer() Hàm is_integer() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số nguyên hay không
is_int() Hàm is_int() sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số nguyên hay không
is_double() Hàm is_double() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không
is_float() Hàm is_float() sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không
is_callable() Hàm is_callable() sẽ kiểm tra xem giá trị của biến có thể được gọi như một hàm hay không
is_bool() Hàm is_bool() sẽ kiểm tra xem biến có phải thuộc kiểu logic không.
is_array() Hàm is_array() sẽ kiểm tra biến có phải là một mảng không
gettype() Hàm gettype() trả về kiểu dữ liệu của biến.
intval() Hàm intval có tác dụng chuyển đổi một biến hoặc một giá trị sang kiểu số nguyên (integer).

Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất