• 0366 997 840
 • namdong92@gmail.com

Xây dụng class sản phẩm


Kịch bản tạo sản phẩm cơ bản.

Phân tích: 

Sản phầm gồm các thông tin sau:

 1. Mã sản phẩm (ID)
 2. Tên sản phẩm (Name)
 3. Giá (Price)
 4. Số Lượng (Quantity)
 5. Danh sách sản pham (Products)

Tạo class sản phẩm như sau:

Các thuộc tính của sản phẩm là:

 1. ID
 2. Name
 3. Price
 4. Quantity
 5. DanhSachSanPham

Ta thực hiện hóa như sau:

class Product {
        public $ID;
        public $Name;
        public $Price;
        public $Quantity;
       static public $Products;
        function __construct() { 
       self::$Products = [];
  }
}

Sản phẩm có các thuộc tính như sau:

 1. Danh sách sản phẩm Products()
 2. Thêm sản phẩm AddProduct($Product)
 3. Xóa sản phẩm DeleteProduct($Id)
 4. Sửa Sản Phẩm EditProduct($Product)
 5. Tìm sản phẩm ProductById($Id)

Ta hiện thực hóa như sau:

Phương thức danh sách sản phẩm

// danh sách sản phẩm
function Products() {
       return self::$Products;
    }

Phương thức thêm sản phẩm

function AddProduct($Product) {
        self::$Products[$Product["ID"]] = $Product;
    }

Phương thức tìm sản phẩm

function ProductById($id) {
        $a = $this->Products();
        foreach ($a as $p) {
            if ($p["ID"] == $id) {
                return $p;
            }
        }
        return NULL;
    }

Phương thức xóa sản phẩm

function DeleteProduct($id) {
        $a = $this->ProductById($id);
        if ($a) {
            unset(self::$Products[$id]);
        }
    }

Phương thức sản phẩm

function EditProduct($Product) {
        $a = $this->ProductById($Product[$id]);
        if ($a) {
            self::$Products[$id] = $Product;
        }
    }

Khởi tạo đối tượng sản phẩm

function __construct($Product = null) {
        if ($Product) {
            $this->ID = $Product["ID"];
            $this->Name = $Product["Name"];
            $this->Price = $Product["Price"];
            $this->Quantity = $Product["Quantity"];
        }
        self::$Products = [];
    }

Cách dùng như sau: 

include './sanpham.php';
$p = new Product();
$_p["ID"] = 1;
$_p["Name"] = "iPhone";
$_p["Price"] = 1000;
$_p["Quantity"] = 20;

$p->AddProduct($_p);
$_p["ID"] = 2;
$_p["Name"] = "sam sung";
$_p["Price"] = 1200;
$_p["Quantity"] = 10;
$p->AddProduct($_p);

print_r($p->Products());

?>


Bài Liên Quan


[PHP] Các biến PHP 5

[PHP] Các biến PHP 5

Cách tạo biế trong PHP 5, cách tạo cách dùng.

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

[PHP] Các hàm tương tác với Class php

Các hàm tương tác với Class php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất