• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Hàm Header Trong PHP


        header_remove();
        header_remove("X-Turbo-Charged-By");
        header_remove("X-Powered-By");
        header("X-XSS-Protection: 1; mode=block");


Bài Liên Quan


PHP Và XML

PHP Và XML

XML là loại dữ liệu quan trọng để truyển tài thông tin giữa các hệ thống website. PHP hỗ trợ rất tốt cho việc chuyển XML quan Array giúp lập trình viên làm việc dễ dàng hơn.

Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP với các khái niệm về lớp, phương thức, thuộc tính, tính kế thừa ...

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất