• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

PHP Và XML


XML (Extensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu mã hóa tài liệu theo định dạng có thể đọc được bằng máy và có thể đọc được bằng máy. Nói chung, XML được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng XML theo nhiều cách trong ứng dụng web. Nếu bạn quan tâm đến kích thước cơ sở dữ liệu và muốn giảm sử dụng cơ sở dữ liệu, XML có thể giúp bạn giải phóng không gian khỏi cơ sở dữ liệu. Thay vì cơ sở dữ liệu, bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong tệp XML và truy xuất dữ liệu từ tệp XML mà không cần kết nối với cơ sở dữ liệu.

Trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu từ sở y tế hồ chí minh.

Bước 1: lấy link RSS ta vào đường link sau : http://www.medinet.gov.vn/rss.aspx

 

Bước 2: chọn thông link mà bạn muốn lấy. 

Ví dụ ta chọn: http://www.medinet.gov.vn/rssytethuongxuyen.aspx?kt=th

link này trả về cho ta định dạng file XML.

 

Bước 3: viết code PHP lấy dữ liệu về: 

Ở Phần này ta sẽ dung CURL để lấy dữ liệu tại vì file_get_content không thể dùng.

ta sẽ lấy 10 tin mới nhất

public  function getTinTuc() {
        $url = "http://medinet.gov.vn/rssytethuongxuyen.aspx?kt=th";
        $url = exec("curl " . $url);
        $news = [];
        $xml = new SimpleXMLElement($url);
        if ($xml->channel->item)
            for ($index = 0; $index < 10; $index++) {
                if ($xml->channel->item[$index])
                    $news[] = $xml->channel->item[$index];
            }
        return $news;
    }

 

Bước 4: Sử dụng hàm getTinTuc()

  <ul class="post-list-small">
                            <?php
                            $RSS =  getTinTuc();
                            if ($RSS) {
                                foreach ($RSS as $key => $value) {

                                    ?> 
                                    <li class="post-list-small__item pb-0 pt-0">
                                        <article class="post-list-small__entry clearfix">
                                            <div class="post-list-small__body">
                                                <h3 class="post-list-small__entry-title">
                                                    <a target="_blank" href="<?php echo $value->link ?>"><?php echo $value->title ?></a>
                                                </h3>
                                                <ul class="entry__meta">
                                                    <li class="entry__meta-date">
                                                        <i class="ui-date"></i>
                                                        <?php echo $value->pubDate ?>
                                                    </li>
                                                </ul>
                                            </div>                  
                                        </article>
                                    </li>
                                    <?php
                                }
                            }

                            ?>

</ul>

Kế Quả

 


Bài Liên Quan


Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP với các khái niệm về lớp, phương thức, thuộc tính, tính kế thừa ...

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất