• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Cài đặt ứng dụng đầu tiên với smarty php


Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng smarty đơn giản nhất.

Cú pháp:

Cú pháp của smarty bắt đầu là dấu "{" kết thúc là "}". lên khi bạn dùng các thư viện của javascrpit có cùng cú pháp tương tự.

bạn có thể xem thêm tại liệu tại đây

Những bước đi đầu tiên

bước 1: tải thư viện smarty tại đậy. bạn có thể tải thư viện về hoặc có thể dùng githug,compser

giải nén ta sẽ có thư muc như sau: 

 

Trong thư mục demo sẽ có các code mẫu, trong thư mục libs chứa thư viện của smarty php.

bước 2: tạo dự án (project) cấu hình chai lọ để chạy php.

  

bước 3: copy thư viện smarty vào dự án

 

Bước 4: tạo file index.php trong dự án và code dư sau:

Vì các tên file của smarty đặt tên có kèm theo tiền tố "Smarty" lên cách autoload cho thư việc nó cũng đặc biệt, vì thế thư viện nó tự viết một file là boostrap.php, và Autoloader.php

 

Trong dó dòng code thứ 3: là include thư viện vào. chỉ cần có thế thôi. 

từ dòng 4 đến 7 là cấu hình cho smarty hoạt động.

dòng 8 là gán giá trị biến $Name = "nguyenvando.net"

dòng thứ 9 là: hiển thị kết quả sau khi chuyển qua template.

bước 5: trong thư mục template tạo thêm file index.tpl

Cú pháp của smarty bắt đầu là dấu "{" kết thúc là "}".

Ta có {$Name:upper} viết hoa giá trị biết $Name được gán giá trị bên trên.

 

 

Bước 6: Chạy thử.

 

 

 

 


Bài Liên Quan


Giới thiệu smarty php

Giới thiệu smarty php

Smarty PHP là một template engine cho PHP. Cụ thể nó cho phép tách bạch hoàn toàn login và hình thức hiển thị của ứng dụng web.

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất